• Akdeniz Finans Web Sitesine Hoşgeldiniz
  • +90 533 594 91 48

Genel Bilgiler

AKDENİZ FİNANS DERNEĞİ
KREDİ SANDIĞI YÖNERGESİ

 

 2. BÖLÜM

ÜYELİK

Madde:5- Üye Olma Hakkı kazanılması kural ve koşulları  

     Sandığa üye olarak gireceklerin Akdeniz Finans Derneği’ne üye olmaları şarttır.
Dernek üyesi olanlar Sandık Üyesi olabilirler. Türkiye’de ve yurt dışında ikamet eden dernek üyelerimiz sandığımıza üye olabilirler.

a)      Bu sandık yönergesinde yer alan hükümlere ve genel kurulda kabul edilmiş değişikleri de aynen kabul ettiğini ve bu hükümlere aynen uyacağını kabul etmesi,

b)      Örnekleri yönetim kurulunca hazırlanacak üye formu, beyanname ve/veya taahhütnamesiyle sandık yönetim kuruluna yazılı başvurmak zorundadırlar. Sandık yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Yönetim kurulunun kabulü ile üyelik kazanılmış olur

c)  Hiç kimse, sandığa üye olmaya ve sandık da üye kabul etmeye zorlanamaz.

Madde:6- Üyeliğin Sona Ermesi

A- Üyelikten Çıkma  

a)      Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla sandıktan çıkma hakkına sahiptir. Hiç kimse, sandıkda üye kalmaya zorlanamaz

b)      Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

c)       Sandıktan herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin sandığa olan borçlarını peşin ödemesi zorunludur.

d)      Üyelikten ayrılanlar tekrar üye olabilir, ancak önceki döneme ilişkin üyelik süreleri birleştirilmez.

e)      Dernek Üyeliği son bulanların veya istifa edenlerin Sandık üyelikleri de son bulur.

B- Üyelikten Çıkarılma              

     Sandık üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Sandık yönergesine aykırı davranışlarda bulunanlar, ve sandığı maddi zarara sokanlar.

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

3- Derneğe üyelik şartlarını kaybedenler.

4- Sandık organlarınca verilen kararlara uymamak.

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

6- Sandık aidatlarını beş ay üst üste ödemeyen üyenin üyeliği sona erer, herhangi bir uyarı yapılmasına gerek kalmadan üyeliği düşer.

7- Kredi geri ödemelerini zamanında yapmayanlar, icralık duruma düşenler.

     Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Sandıktan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve sandık malvarlığında hak iddia edemez. Bu şekilde çıkarılanlar Genel Kurul’a yazılı itirazda bulunabilirler. Yönetim Kurulu bu itirazı ilk Genel Kurul gündemine almak mecburiyetindedir. Genel Kurul Kararı kesindir.

C-  Kendiliğinden

     Üyelik için kanunda veya yönergede aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin sandık üyeliği kendiliğinden sona erer.

Madde:7- Üyelerin Yükümlülüğü  

Ödenti verme borcu

     Üyelerin ödenti verme borcu yönerge ile düzenlenir. Yönergede düzenleme yoksa üyeler, sandık amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Sandıktan çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Diğer yükümlülükler

     Üyeler, sandık düzenine uymak ve sandığa sadakat göstermekle yükümlüdürler.

     Her üye, sandığın amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla ve taahhüt ettikleri aylık üyelik aidatlarını düzenli ödemekle yükümlüdür.

     Üyeler sandığa karşı kullandıkları kredi, yatırdıkları giriş ödentileri ile aylık aidatları kadar sorumlulukları vardır, sandığa borçlarını kapatıp ödeyen üyelerin; sandık başkaca sebeplerden dolayı zor duruma düşerse üyelerin hiçbir mali yükümlülüğü olamaz.

     Sandığa üye olanlar bu Dernekler Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005 Sayısı: 25772) hükümleri ile ilgili mevzuata uygun olarak Genel Kurulca çıkarılan sandık yönergesini ve Genel Kurul kararlarını aynen kabul etmekle yükümlüdürler.                                 

Madde:8- Üyelerin Hakları

Eşitlik ilkesi

     Sandık üyeleri eşit haklara sahiptirler. Sandık, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

     Her üyenin, sandığın faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Sandıktan çıkan veya çıkarılan üye, sandık malvarlığında hak iddia edemez. 

     Üyeler Sandığın ve sandığa bağlı fonların faaliyetlerinden bu yönerge hükümlerine göre ve Genel Kurulca çıkarılacak diğer kararlarla tanınan haklardan üyelik süreleri ve katılma payları ile orantılı olarak yararlanırlar.   

Oy hakkı

     Her üyenin Genel Kurula katılma, seçme seçilme ve bir oy hakkı vardır. Üye Genel Kurulda oyunu bizzat kullanır.

 

E-Posta Listemize Abone Ol !

Gelişmeleri yakından takip edebilmek için hemen e-posta listemize katılın


Abone ol butonuna tıklayarak yukarıda yer alan iletişim bilgilerime reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, mevzuat kapsamındaki haklarınız saklı kalmak kaydı ile kabul etmiş sayılırsınız.