• Akdeniz Finans Web Sitesine Hoşgeldiniz
  • +90 533 594 91 48

Kredi Vermek

DERNEKLER KANUNU 5253         

Sandık kurma

            Madde 12- Dernekler, tüzüklerinde yazılı olmak ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilirler.

             Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları yönetmelikte düzenlenir.

 Dernekler Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005 Sayısı: 25772)

Sandık kurma şartları

Madde 72 - Dernekler; üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilirler.

Derneklerin sandık kurabilmesi için;

a) Dernek tüzüğünde sandık kurulacağına dair açık hüküm bulunması,

b) Dernek genel kurulunca sandık kurulması için karar alınmış olması

gerekir.

         Yukarıdaki kanun ve yönetmeliğe uygun olarak kredi sandığımızı. T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Muğla Dernekler Müdürlüğü’nün izni ile Dernek ve Sandığımızı  kurmuş bulunmaktayız. 

AKDENİZ FİNANS DERNEĞİ KREDİ SANDIĞI

KREDİ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

Madde 1- Sandığa Üye Olmak:

      Sandık hizmetlerinden faydalanmak isteyen dernek üyelerimiz öncelikle sandığımıza üyelik talebinde bulunması ve üyeliğe kabul edilmesi gerekir.  

  Madde 2- Talepname İle Başvurmak

      Sandık üyesi ihtiyacı olan kredi miktarını kefil ve teminatlarını gösteren sandığımızdan almış olduğu talepnameyi imzalayıp sandık yönetim kurulu başkanlığına talebini iletir.

Madde 3- Talepnamenin Sandık Tarafından Değerlendirilmesi

A) Ön Değerlendirme:

       Sandık yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunun belirleyeceği bir veya birkaç yönetim kurulu üyesi, sandık üyelerinden gönüllü çalışabilecek ehil bilgisi, tecrübesi olan bir veya birden fazla üye yahut da yönetim kurulunun görevlendireceği yetkili bir sandık çalışanına gelen talepnameler intikal ettirilerek üyenin beyanlarının veya teminatların doğruluğu, kalitesi, güvenirliği, ödenme kabiliyetinin yüksekliği araştırılmak üzere gelen talepnameleri inceler/inceletir.

       Ön değerlendirmesi olumlu olanların istihbaratına geçilir.

      Ön değerlendirme neticesinde talepleri olumsuz olan üyeye sözlü olarak talebinin olumsuz olduğu bildirilir.

B) İstihbarat ve Şekli:

            Sandık başkanı tarafından veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilenler;

         Kredi talep eden üyenin kendisi ve üyenin vereceği ticari alacak çeki/senedi devir ve temliki teminatlarında teminatının sahibi (teminat alınan 3. Kişilerin çek ve senetlerin ödemesini yapmakla yükümlü borçluları) hakkında moralitesi, cari mali gücü, özvarlığı, gelir yaratma kapasitesi, ticari ahlak, genel ahlak, borç ödeme alışkanlığı vb. konularda eldeki imkanlar dahilinde sokak, saha araştırması, üyenin ve teminatının iş yaptığı çevrelerinden, çalıştığı bankalar ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan istihbarat bilgilerinin derlenip toplanması ile varılacak doğruluğu en yüksek varsayıma göre değerlendirilir ve istihbarat adı altında araştırmalar yapar/yaptırtır, teyit alır/aldırır.

        Üyenin talep ettiği kredi sandık kaynaklarından sağlanamadığı durumlarda, herhangi bir kredi kuruluşundan üyenin ihtiyacının giderilmesi için kredi kullanılacaksa;

        Yukarıdaki istihbarat çalışmalarından sonra Yönetim kurulu başkanının kanaati olumlu yönde olursa bu talepnameleri üye adına Kreditör kuruluşunun kendi değerlendirme ve istihbaratını yapması için kreditör kuruluşa iletilir.

      Yapılan inceleme sonucunda kredi talep eden üyenin beyanının gerçeği yansıtmadığının anlaşılması halinde, ilgili üye ile görüşülerek beyanını ispata davet edilir.

       Yönetim kurulu başkanı tarafından talepleri ret olan üyeye cevabı sözlü olarak bildirilir.

       Gerçeğe uygun olmadığı anlaşılan talepler kabul edilemez.

       Yönetim kurulu üyelerinin istihbaratı denetim kurulu tarafından yapılır.

   Üyeler, istihbarat aşamasında ret edilen talepleri için önce yönetim kuruluna yazılı itirazda bulunabilecektir.

      Yönetim kurulunca belirlenen kredi taleplerinin sonuçlarına da denetçiler nezdinde itirazda bulunabilirler. Denetçiler tarafından bu itirazın 10 gün içerisinde incelenerek sonucunun da ilgili üyeye yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

C) Kredi Hadlerinin Tesbiti Talepnamenin Sonuçlandırılması Kredi Kullandırılması:

Kredi Hadlerinin tesbiti:

         Kredi ihtiyacının temin edilmesini talep eden sandık üyeleri, talep ettikleri krediye önce verecekleri teminatları beyan edeceklerdir. Bu teminatlar kendi içerisinde şekil ve şartlarına göre değerlendirilir. Sandık yönetim kurulu üyeden gerektiğinde menkul, gayrimenkul rehni / ipoteği, araç rehni isteyebilir. Üyelerin ticari alacak çeki/senedi devir ve temliki teminatı veya ödeme aracı ile kredi kullanabilirler. 

           Üye ihtiyacı olduğu zaman kredi talebinde bulunabilir, üyeye en başından belli bir miktarda kredi limiti belirlenmeyecektir, her talep kendi teminatı ile değerlendirilir, vereceği teminata göre talep kabul edilir ya da ret edilir. Üyenin o andaki güncel durumu krediye vereceği teminatlar 3. Maddenin B. fıkrasındaki İstihbarat ve şekli kısmındaki şekilde yapılacak istihbarat ve değerlendirmeden sonra istihbaratı olumlu yönde olan talepler yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim kuruluna getirilir, talepleri olumlu yönde karar alınanlar ve talepleri red olan üyeye cevabı sözlü olarak bildirilecektir. Sandık riskli gördüğü bir işlemde kredi vermekten kaçınabilir.

          Hakkında kredi haddi veya miktarı tespit edilecek yönetim kurulu üyesi kendisine ait karar alımı sırasında toplantıda bulunamaz ve oy kullanamaz.

Talepnamenin Sonuçlandırılması Kredi Kullandırılması:

Kredinin Sandık Özkaynağından karşılanması durumunda:

           Sandık öncelikle kendi kaynağından üyesinin kredi talebini çözer. 

        Bu yönergenin Madde 38 de belirtilen Akdeniz Finans Derneği Kredi Sandığı Kredi Sisteminin İşleyişi madde 3 Talepnamenin Sandık Tarafından Değerlendirilmesi B Fıkrasındaki İstihbarat Ve Şekli ‘ndeki çalışmalardan sonra istihbaratı olumlu olanlar sandık yönetim kurulunda görüşülmek üzere gündeme alınır.

         Talepleri yönetim kurulunca olumlu bulunan üyeye talepnamesindeki ödeme talimatına göre kredi ödemesi yapılır.

Kredinin dış kaynak kullanılarak karşılanması durumunda:

       Üyenin talep ettiği kredi sandık kaynaklarından sağlanamadığı durumlarda, herhangi bir kredi kuruluşundan üyenin ihtiyacının giderilmesi için kredi kullanılacaksa;

       Yukarıdaki istihbarat çalışmalarından sonra Yönetim kurulu başkanının kanaati olumlu yönde ise bu talepnameleri üye adına Kreditörün üye ile ilgili istemiş olduğu tüm bilgi ve belgeleri üyeden temin ederek üye adına Kreditör kuruluşunun kendi değerlendirme ve istihbaratını yapması ve kredinin maliyetini sandığa bildirmesi için kreditör kuruluşa iletilir.

       Kreditör kuruluş tarafından taleplerin olumlu onay verilenleri tekrar sandık yönetim kurulunda görüşülmek üzere gündeme alınır.

     Kreditör kuruluş tarafından onaylanan kredinin üzerine K.K.D.F, B.S.M.V. vb. vergi, harç, damga gibi devlet tarafından istenen maliyetler ilave edilir, ayrıca sandık yönetim kurulu tarafından belirlenecek olan sandık masraflarının karşılanması için alınacak masraf bedeli kesintisi yapılarak üye ye talepnamesindeki ödeme talimatına göre kredi ödemesi yapılır.

      Sandığın yeterli kredibilitesi, özkaynağı, verebilecek teminata sahip olmamasından dolayı dış kaynak kullanımlarında kredi talep eden üyesinin teminatını kredi kuruluşlarına sunacağından dolayı ve kredi kuruluşları sandığın üyeleri ve teminatları bazında istihbarat, kredibilite, bilinirlik gücüne, ödenme kabiliyetine göre fiyat verir ise, gelen fiyatın aynısı üyeye bildirilir. Fiyatı kendisine uymayan üye kredi kullanmaktan vazgeçebilir. Sandığa karşı herhangi bir sorumluluk yükleyemez.

       Her üye için alınan kredilerin vade tarihi, kredi işlem tarihi, valör dahil günü, ana para, üye adı soyadı teminat bilgisi, çek ise çek numarası, faiz oranı, provizvon, komisyon, vb. diğer masraflarını, toplam kesinti miktarını ve net ödenecek miktarların yazılı olduğu kredi sözleşmesini sandık ve/veya sandık adına kredi kullanacak derneğe haftanın ilk gününden hafta sonu mesai bitimine kadar talep edip ödemelerini aldığı kredilerin sözleşmesini sandığa gün ve valör kaybı yapmadan ayrıntılı bir şekilde sözleşmede belirtilir. Anılan kredi sözleşmesinde ayrıca bu bilgilerden başka üyeler adına haftalık kullanılan tüm kredilerin ortalama faiz oranı, ortalama valör dahil gün sayısı, ortalama vade tarihini, toplam ödenecek tutar, net hesaba gelen kredi miktarlarını aynı sözleşmede toplayıp sunacaktır.

D) Kredi Verilecek Üyelerden Alınacak Teminatlar ve Özellikleri:

a) Gayrimenkul ipoteği ile kredi kullanmak isteyen üyelere verilecek kredilerde;

       Ticari değeri yüksek imarlı arsa, işyeri büro ve gayrimenkul ipoteği tercih edilmektedir. Söz konusu gayrimenkulün imar sorununun bulunmaması,

1- Tapunun aslı
2- Tapunun emlak beyan dökümü (belediyeden)
3- Takyidat durum belgesi (tapudan)
4- Yapı kullanım izin belgesi
5- Dask ve sigorta belgeleri
6- Tapu sahibi ve eşinin nüfus cüzdanları’nın arkalı önlü fotokopisi
7- Tapu sahibi ve eşinin ikametgah belgesi (aslı)

b) Araç rehin gösterilerek kredi kullanmak isteyen üyelere verilecek kredilerde;

1- Ruhsat
2- Trafik sigortası
3- Kasko
4- Ruhsat sahibi ve eşinin nüfus cüzdanlarının arkalı önlü fotokopisi
5- Ruhsat sahibi ve eşinin ikametgah belgesi (aslı)

c) Kıymetli evrak ve kredi kartı ile ödemede bulunmak üzere kredi kullanmak isteyen üyelere verilecek kredilerde;

Teminat olarak, üyenin ticari alışverişe dayanan vadeli alacakları ve bunların ödeme aracı olarak aldıkları kredibilitesi, bilinirliği ve ödenme gücü yüksek olan ulusal ve uluslararası çek ve senetleri ile şahsi çek veya senetleri, kendi kredi kartları ve muvafakatını getirdiği üçüncü kişilerin kredi kartları da ödeme aracı olarak kabul edilmektedir.

Kredinin ödenmemesinde kefil olarak borcu ödeyen derneğe, kreditör elindeki teminatları devreder. Dernek alacağının tahsiline gider. Sandık yönetim kurulu alınacak diğer teminatları belirlemeye yetkilidir.

E) Sandığın Çalışacağı Kreditör Kuruluşun Seçimi:

      Sandık yurt içinde ve yurtdışında kurulu kredi vermeye yetkili banka ve finans şirketlerine, uluslararası kurumlara, yurtdışı kredi kuruluşlarına sandığın yönergesini, kredi sisteminin işleyişini ve şeklini anlatır, görüşmelerde bulunur.

     Sandık yönetim kurulu başkanı, derneğe veya dernek kefaleti ile sandığa kredi vermeye muteber eden, ciddiye alan ve talepleri istekli hızlı çabuk çözüme ulaştıran sözde mutabakata varılan ve/veya devamlı çalışılan yurt içi ve yurt dışı kreditör kuruluşa/kuruluşlara, öncelikli ve sürekli olarak kredi talebini iletmekte serbesttir ve tercihini bu yönde kullanabilir. Sözde mutabakata varılan kreditör kuruluş dışında başka kreditör kuruluşa teklif sunmak ile zaman kaybetmemeyi dikkate alarak iş çözen kreditör kuruluş ile sandık ihtiyacının giderilmesine odaklanır.

F) Kredi Hizmeti Karşılığında Üyelerden Alınacak Hizmet Bedeli:      

       Sandık kendi kaynaklarından ve/veya yurtiçi yurtdışı banka ve diğer finans şirketlerinden kendisi yahut dernek marifeti ile temin ettiği kredilerin üzerine bir miktar masraflar için fark ilave edebilir ve bu masrafların ne olduğu kredilerin alınması verilmesi bu yönergede olmayan hükümler için yönetim kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda hareket etmeye sandık yönetim kurulu yetkilidir.

     Kreditör tarafından üyelerin talebi olan kredilere uygulanan faiz, komisyon, provizyon ve diğer masraflar ve K.K.D.F., B.S.M.V. gibi vergi fon, harç, vb. maliyetlerin üzerine sandığın uygulayacağı diğer masraflar yönetim kurulunca belirlenir üyelerin kredi kullanması sağlanır.

G) Üyelerden Ve Ücretli Çalışanlardan Alınacak Hizmetler ve Bedeli:

     Sandık hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.

    Sandık yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez. 

 Sandık hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur

Alınacak hizmetlerin bazıları:

a) Sandığın amaç ve konularında doğru tanıtım ve reklam yapılması, yeni üyelere erişilmesi, kazanılması, veri aktarımı, bilgi, belge paylaşımı konularında, üyelerin kredi taleplerinin karşılanmasında ihtiyaç duyulan saha araştırması, saha istihbarat bilgilerinin temini hususlarında hizmet alınması.

b) Derneğin şube veya temsilcilik açamadığı şehirlerde üyelerle yapılan işlemlere konu tüm evrak, üyeliğe başvuru dilekçelerinin teslim alınması, form, kredi işlem evrak ve teminatların teslim alınması kontrolü, imzalatılması, kargo, posta, mail atılması, taranması, tüm evrak ve formların teslim alınması ve diğer lüzüm görülen konularında hizmet alınması.

H) Sandığa Vadesinde Ödenmeyen  ve Ertelenmeyen Borçlar:

 Sandık verilen kredilerin teminatları veya ödeme araçlarının, kıymetli evrakların karşılıksız çıkması durumunda kanuni takibe geçer. kıymetli evraklardaki borçlulardan, aval verenlerden, diğer kefil ve üyeden kanuni yoldan tahsil yoluna gider. Menkul veya gayrimenkul mallarına başvurulur. Sandık bu malları sattırabileceği gibi sattırmayıp kendisine rehin veya ipotek yapılmasını da isteyebilir. Üyenin borcuna karşılık satılan mallarını dernek üzerine de alabilir.

I) Diğer Hususlar:

a) Sandığımıza üye olmak isteyenlerden sandık yönetim kurulu üyelik müracaatlarında sandık yönergesinde belirtilen evrakların dışında evrak isteme hakkı saklıdır.

b) Sandığımıza üyeliği uygun görülenler yönetim kurulu kararından sonra aynı gün sandık hizmetlerinden faydalanır. Başkaca süre aranmaz. Dernek üyeleri tüzükde belirtilen şartları kaybettiklerinde sandık üyeliğinden çıkarılır. 

c) Sandık aleyhinde çalışma, propaganda yapan, sandığa hal, hareket, tavırları, ticari itibariyle zarar verdiği ya da zarar verebileceği konusunda yönetim kurulu üyelerince ortak kanaat oluşturan, ticari veya konut ikametgahını değiştirip, bildirmeyenler, kullandıkları kredilerden dolayı icraya verilen üyelerin üyelikden çıkarılmasına yönetim kurulu karar verebilir.

E-Posta Listemize Abone Ol !

Gelişmeleri yakından takip edebilmek için hemen e-posta listemize katılın


Abone ol butonuna tıklayarak yukarıda yer alan iletişim bilgilerime reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, mevzuat kapsamındaki haklarınız saklı kalmak kaydı ile kabul etmiş sayılırsınız.